ani101

47 tekstów – auto­rem jest ani101.

Sek­cja zwłok..

De­nat­ka ot­rzy­mała liczne ra­ny ku­te w serce.
Po­nad­to za­dano jej kil­ka ciosów tępym narzędziem...słów....

Ofiara zmarła jed­nak w wy­niku zachłyśnięcia....
Własną naiwnością..... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 marca 2010, 22:06

Dieta Cud...

Jeść tylko...
kradzione...

Po­dob­no nie tuczy... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 7 lutego 2010, 15:27

Czter­dzies­ci lat bla­gania, wzy­wania, prosze­nia, dzieko­wania, wznosze­nie mod­litw do Niego, Bo­ga Przed­wie­czne­go i nag­le cisza, a w tej ciszy Je­go szept: "Dziec­ko mo­je, to wszys­tko Two­je, bierz co chcesz, a Ja ci dam to, cze­go pot­rze­bujesz. Wiedz ze jes­tes Moim ukocha­nym Dzieckiem".

Wiolet­ta Ilo­na Sadurek 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 stycznia 2010, 00:13

Up­ra­wiam miłość bez sexu...
I sex bez uczucia... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 stycznia 2010, 21:29

Żyje w Piekle.....

Czy po śmier­ci tra­fię za to do Nieba?!! 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 stycznia 2010, 20:58

Tęsknota...

Niez­nośna "pa­mięć skóry,
która upar­cie nie chce zapomnieć...
ciepłego dotyku...
przyśpie­szo­nego oddechu...
pośpie­sznych pocałunków...je­na z moich pry­wat­nych definicji
ww uczucia 

myśl
zebrała 22 fiszki • 19 stycznia 2010, 22:19

Jeśli NADZIEJA jest matką głupich to życie mądrych jest bez-NADZIEJNE...

Znalazłam. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 stycznia 2010, 23:43

Za­cierasz się w mej pamięci,
a po­tem bo­leśnie odradzasz...
Jak fe­niks...z po­piołów zapomnienia... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 stycznia 2010, 13:17

Chcę dziś słuchać sym­fo­nii ciszy... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 grudnia 2009, 20:54

Niepot­rzeb­nie mnie dotykałeś...
Te­raz te miej­sca parzą...
...chłodem... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 grudnia 2009, 21:15

ani101

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ani101

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność